Jak dostać się do Policji.

JAK ZOSTAĆ POLICJANTEM
Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego i czuć wyjątkowość swojej profesji możesz zostać policjantem.
Jak dostać się do policji?
Każdy, kto chce wstąpić w szeregi policji, musi spełnić następujące wymagania:
posiadać polskie obywatelstwo, posiadać nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Tyle podstaw wymogów formalnych. Jeżeli są one spełnione, to znaczy, że możesz starać się o przyjęcie do służby.
Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia. Złożenie dokumentów jest możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych. W ogłoszeniu powinny być wszystko wymagane pozostałe etapy i czynności potrzebne do wstąpienia do formacji.
Wymagane będzie podanie o przyjęcie do służby w Policji, które musi być skierowane do komendanta wojewódzkiego Policji. W podaniu należy wskazać konkretną jednostkę, do której chciałbyś przystąpić. Następnie wymagany będzie kwestionariusz osobowy. Każdy punkt musi być wypełniony zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Trzecim dokumentem potrzebnym będzie kserokopia dokumentów, potwierdzających wykształcenie oraz umiejętności. Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz posiadać przy sobie dowód osobisty. Brak dokumentu nie pozwala na dalszy udział w procedurze.
Następnie należy przystąpić do testu z wiedzy. Składa się on z 40 pytań, a w każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi. Jedna odpowiedź jest prawidłowa. Liczba punktów z testu wiedzy będzie miała wpływ na Twoje miejsce w rankingu ostatecznym.
Należy również przystąpić do testu sprawności fizycznej. Kandydat musi przed testem wylegitymować się zaświadczeniem lekarskim, które dopuszcza do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz musi posiadać strój i obuwie sportowe.
W dalszej części trzeba przejść badania psychologiczne. Badania prowadzą psychologowie. Badania mają na celu określić predyspozycję intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku, kolejne postępowanie kwalifikacyjne może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzonego badania.
Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana między innymi przez przedstawiciela komórki, do której chcemy wstąpić. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku zostaje się skierowanym na komisję lekarską. Po uzyskaniu zdolności lekarskiej należy jeszcze wypełnić ankietę bezpieczeństwa osobowego. Brak uzyskania pozytywnego wyniku przerywa całe postępowanie kwalifikacyjne.
Po spełnieniu wszystkich wymogów należy liczyć na pozytywny wyniki na liście rankingowej. Jak dostać się do policji ? Przejść każdy z 6 etapów i uzyskać jak największą liczbę punktów z poszczególnych jego części.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here